Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Historický časopis / Slovenská akadémia vied / Historický Ústav / 1961
2. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / red. Ludovit Holotík / Slovenská akadémia vied a umení
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.115 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Historický časopis / / Slovenská akadémia vied. Historický Ústav. - Bratislava : SAP, Nachgewiesen 38.1990 -
2. Historický časopis / / Slovenská akadémia vied. Historický Ústav. - Bratislava : SAP, 9.1961 - 30.1982,2; 38.1990,4 -
3. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / / Slovenská akadémia vied a umení. - Bratislava : Akad., 1=11.1953; 2.1954 - 8.1960
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.167 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Historický časopis / / Slovenská akadémia vied. Historický Ústav. - Bratislava : SAP, 1990- (Zeitschrift)
2. Historický časopis / / Slovenská akadémia vied. Historický Ústav. - Bratislava : SAP, 1961- (Zeitschrift)
3. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / / Slovenská akadémia vied a umení. - Bratislava : Akad., 1953-1960 (Zeitschrift)
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.149 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Historický časopis / / Slovenská akadémia vied / Historický Ústav. - Bratislava : SAP, 1990-
2. Historický časopis / / Slovenská akadémia vied / Historický Ústav. - Bratislava : SAP, 1961-
3. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / / Slovenská akadémia vied a umení. - Bratislava : Akad, 1953-1960
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.220 Sekunden
Seitenanfang


5. BVB - BibliotheksVerbund Bayern FAST-Zugang  
1. Od historických atlasov miest ku komplexným pamäťovým portálom |digitalizácia ako zmena diskurzu v urbánnej historiografii |From historical atlases to comprehensive memory portals / Šedivý, Juraj /
2. Macho, Peter - Kodajová, Daniela a kol.: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / Švorc, Peter /
3. Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore slovenské dejiny / /
4. Vojenské operácie v Slovenskom národnom povstaní bojové akcie I. c̆s armády / Kropilák, Miroslav / 1957
5. Zapomenutá elita |nobilitace židů v Rakouském císařství |¬A¬ forgotten elite / Županič, Jan /
6. Kronika / /
7. Začiatky pestovania právnej vedy na Slovensku |sté výročie založenia Právneho obzoru a prvé osobnosti slovenskej právnej vedy |¬The¬ beginnings of cultivation of legal science in Slovakia / Vozár, Jozef /
8. Slovenský diplomat Ilja Rath v Československých službách u Svätého stolce |únor 1948 a konec československého diplomatického zastoupení u Svatého stolce |¬The¬ Slovak diplomat Ilja Rath in the Czechoslovak service with the Holy See / Pehr, Michal /
9. Zmeny v pozemkovom vlastníctve na Slovensku v rokoch 1939-1945 |Changes in land ownership in Slovakia in the period 1939-1945 / Fiamová, Martina /
10. Nodl, Martin: Středověk v nás / Chorvátová, Hana /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 31 Benötigte Zeit: 0.321 Sekunden
Seitenanfang


6. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / Slovenská akadémia vied a umení / 1953
2. Historický casopis / Historicky Ustav <Bratislava, Slovenska Akademia Vied> / 1961
3. Historický casopis Slovenskej Akadémie Vied / 1953
4. Historický časopis / 1961
5. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / Slovenská akadémia vied a umení / 1953
6. Historický časopis Slovenskej Akadémie Vied / Slovenská akadémia vied a umení / 1953
7. Historický časopis / 1961
8. Historický časopis / 1961
9. Historické štúdie : ročenka Historického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied / 1955
10. Vojna o babenberské dedičstvo a Štefan V. : = ˜Theœ war over the Babenberg Heritage and Stephen V. = ˜Derœ Krieg um das Erbe der Babenberger und Stephan V. / Herucová, Angelika
11. Tradícia autonómie na Karpatskej Rusi : = ˜Theœ heritage of autonomy in Carpathian Rus' = ˜Dasœ Erbe der Autonomie in der Karpatischen Rus' / Magocsi, Paul R.
12. Zapomenutá elita : nobilitace židů v Rakouském císařství = ˜Aœ forgotten elite : the ennoblement of Jews in the Austrian Empire = Vergessene Elite : Nobilitierung der Juden in dem Kaisertum Österreich / Županič, Jan
13. Poznámky k dielu: Peter Kónya a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918) : = Notes on the work: Peter Kónya et al. A History of the Kingdom of Hungary (1000-1918) = Notizen zum Werk: Peter Kónya und Koll. Die Geschichte Ungarns (1000-1918) / Tajták, Ladislav
14. Kováčová, Anna: Po stopách slovenskej minulosti Budapešti / Kačírek, Ľuboš
15. Kiss, László: A jó palócok és tót atyafiak orvosai / Pekařová, Katarína
16. Nodl, Martin: Středověk v nás / Chorvátová, Hana
17. Kronika
18. Štefanský, Michal, Michálek, Slavomír: Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo. Od Trumanovej doktríny po Vietnam / Petruf, Pavol
19. Barón Miklós Wesselényi v kúpeľoch Frývaldov a Gräfenberg v rokoch 1839-1843 : = Baron Miklós Wesselényi at the Frývaldov and Gräfenberg spas in 1839-1843 = Freiherr Miklós Wesselényi im Kurort Freiwaldau und Gräfenberg in den Jahren 1839-1843 / …
20. "Rame di Pollana" : spišsko-gemerská meď vo Flámsku a v Benátkach v prvej tretine 14. storočia = "Rame di Pollana" : Spiš-Gemer copper in Flanders and Veniec in the first third of the 14th century = "Rame di Pollana" : …
21. Podiel Františka Karšaia na rozvoji komeniológie a dejín školstva na Slovensku : = ˜Theœ contribution of František Karšai to the development of Comeniology and the history of education in Slovakia = ˜Derœ Beitrag von František Karsai an der …
22. Návšteva Štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode : historický (mikro)naratív v kontexte formovania kolektívnej pamäti a identity Slovákov = ˜Theœ visit of Štúr's group to Ján Hollý at Dobrá Voda : a historical micro-narrative in the context of …
23. Macho, Peter - Kodajová, Daniela a kol.: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / Švorc, Peter
24. Technika dobývania a počiatky ťažby zlata a striebra v doline Štiavničky v Nízkych Tatrách : = ˜Theœ techniques of extraction and the beginnings of production of gold and silver in the Štiavnička valley of the Nízke Tatry Mountains = ˜Dieœ Technik …
25. Zmeny v pozemkovom vlastníctve na Slovensku v rokoch 1939-1945 : = Changes in land ownership in Slovakia in the period 1939-1945 = Änderungen an dem Grundstückseigentum in der Slowakei in den Jahren 1939-1945 / Fiamová, Martina
26. Od historických atlasov miest ku komplexným pamäťovým portálom : digitalizácia ako zmena diskurzu v urbánnej historiografii = From historical atlases to comprehensive memory portals : digitalization as a change of discourse in urban historiography = …
27. Glosy : bibliografia
28. Jančík, Drahomír, Štolleová, Barbora (Eds.): Pivo, zbrane, tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí / Hallon, Ľudovít
29. Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore slovenské dejiny
30. Vývoj v Československu v prvej polovici roka 1968 na stránkach publikovaných francúzskych diplomatických dokumentov v korelácii s vývinom československo-francúzskych vzťahov od vzniku ČSR do prelomu rokov 1967/1968 : = Developments in Czechoslovakia …
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 35 Benötigte Zeit: 0.814 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: ISSN: 0018-2575.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
3 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• STABI_BERLINa Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 51 Benötigte Gesamtzeit: 5.403 Sekunden

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK