Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Ėtnosociolingvistika "perestrojki" v CCCR : antologija zapečatlennogo vremeni / Aleksandr D. Duličenko / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič [Herausgeber] / 1999
2. Etnosociolingvistika "Perestrojki" v SSSR / Aleksandr D. Dulicenko / Dulicenko, Aleksandr D. [Verfasser] / 1999
3. Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik / Florian Ceynowa. Hrsg., eingeleitet und kommentiert von Aleksandr Dmitrievič Duličenko und Werner Lehfeldt / Ceynowa, Florian Stanisław [Verfasser]
4. Russkij jazyk konca XX stoletija / Aleksandr D. Dulicenko / Dulicenko, Aleksandr D. [Verfasser] / 1994
5. Russkij jazyk konca XX stoletija / Aleksandr Dmitrievič Dulicěnko / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič [Verfasser] / 1994
6. “INDEX VOCABULORUM” (1811) of Andrej Kajsarov: The First Dictionary of the Old Russian Language / by Aleksandr Dmitrievič Duličenko, Werner Lehfeldt / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič [Verfasser]
7. Šajbakova, D. D.: Russian Language in Kazakhstan: Yesterday, Today, Tomorrow, Almaty 2005 / by Aleksandr Dmitrievič Duličenko / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič [Verfasser] / 2007
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.150 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Gram̄atik ; Vandenhoeck und Ruprecht / Ceynowa, Florian Stanisław / 1998
2. Russkij jazyk konca XX stoletija ; Sagner / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 1994
3. 200 let russko-slavjanskoj filologii v Tartu ; txt / 2003
4. Vvedenie v slavjanskuju filologiju ; učebnoe posobie / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 2016
5. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki ; voprosy formirovanija i razvitija / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 1981
6. Slavjanskie jazyki: ot prošlogo k nastojaščemu ; k XIII Meždunarodnomu S"ezdu Slavistov (Ljubljana, 15 - 21.08.2003) / 2003
7. Pismennostʹ i literaturnye jazyki Karpatskoj Rusi (XV - XX vv.) ; vstupitelʹnaja statʹja, teksty, kommentarii / 2008
8. Ėtnosociolingvistika "Perestrojki" v SSSR ; antologija zapečatlennogo vremeni / 1999
9. Slavistika v Ėstonii i za ee predelami ; [... zbornik ... posvjaščen XV Meždunarodnomu sezdu slavistov ...] / 2013
10. Vvedenie v slavjanskuju filologiju ; učebnoe posobie / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 2015
11. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki i jazykovye kontakty ; materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj v ramkach Komissii po jazykovym kontaktam pri Meždunarodnom Komitete Slavistov ; Tartu, 15 - 17 sentjabrja 2005 g. / 2006
12. Jazyki malye i bol'šie ... ; in memoriam acad. Nikita I. Tolstoi / 1998
13. Slavjanskie literaturnye jazyki i istoriografija slavjanovedenija ; txt / 1988
14. Slavjanskoe jazykoznanie: pokidaja XX vek... ; k XIV Meždunarodnomu S"ezdu Slavistov (Ohrid, 10.-16. 09. 2008) = Slavic linguistics: leaving the XX century ... / 2008
15. Lingvokulʹturnoe prostranstvo sovremennoj Evropy čerez prizmu malych i bolʹšych jazykov ; k 70-letiju professora Aleksandra Dmitrieviča Duličenko / 2011
16. Russkij jazyk konca XX stoletija ; Sagner / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 1994
17. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki ; obrazcy tekstov / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 2003
18. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki ; obrazcy tekstov / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič / 2004
19. Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik ; Vandenhoeck & Ruprecht / Ceynowa, Florian Stanisław / 1998
20. Ėtnosociolingvistika "Perestrojki" v SSSR ; antologija zapečatlennogo vremeni / 1999
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 42 Benötigte Zeit: 0.315 Sekunden
Seitenanfang


3. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Vvedenie v slavanskuju filologiju : učebnoe posobie / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Moskva : Izd. Flinta, 2015 /
2. Slavistika v Estonii i za ee predelami / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič [MitwirkendeR]. - Tartu : Univ. Tartuensis, 2013 / (Slavica Tartuensia;10) / (Acta slavica Estonica;3)
3. Osnovy slavjanskoj filologii / Aleksandr Dmitrievič Duličenko / 2: Lingvističeskaja problematika / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011
4. Osnovy slavjanskoj filologii / Aleksandr Dmitrievič Duličenko / 1: Istoriko-ėtnografičeskaja i ėtnolingvističeskaja problematika / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011
5. Lingvokulʹturnoe prostranstvo sovremennoj Evropy čerez prizmu malych i bolʹšich jazykov : k 70-letiju professora Aleksandra Dmitrieviča Duličenko / Abisogomjan, Irina [Red.]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011 [Festschrift] / (Slavica …
6. Slavjanskoe jazykoznanie: pokidaja XX vek ... : k XIV Meždunarodnomu Sʺezdu Slavistov (Orchid, 10. - 16.09.2008) / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič [Hrsg.]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008 [Kongressdokument] / (Slavica Tartuensia;8) /
7. Pismennostʹ i literaturnye jazyki Karpatskoj Rusi : (XV - XX vv.); vstupitelʹnaja statʹja, teksty, kommentarii / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Užgorod : Padjaka, 2008 /
8. Bibliografija / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Tartu : Univ. Press, 2006 /
9. Mikrojazyki, jazyki, inter'jazyki : sbornik v čestʹ ordinarnogo professora Aleksandra Dmitrieviča Duličenko / Künnap, Ago [Red.]. - Tartu : Univ. Press, 2006 [Kongressdokument] /
10. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki i jazykovye kontakty : materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj v ramkach Komissii po Jazykovym Kontaktam pri Meždunarodnom Komitete Slavistov, Tartu, 15 - 17 sentjabrja 2005 g. / Duličenko, Aleksandr …
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 44 Benötigte Zeit: 0.480 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Vvedenie v slavjanskuju filologiju : učebnoe posobie / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Moskva : Izdat. Flinta [u.a.], 2014
2. Slavistika v Ėstonii i za ee predelami / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Tartu : University of Tartu Press, 2013
3. Russkij jazyk konca XX stoletija / Duličenko, Aleksandr D.. - . - München : Verlag Otto Sagner, 2012 Digitalisat
4. Etnosociolingvistika 'Perestrojki' v SSSR. Antologija zapečatlennogo vremeni / Duličenko, Aleksandr D.. - . - München : Verlag Otto Sagner, 2012 Digitalisat
5. Osnovy slavjanskoj filologii ; Tom 2 ; Lingvističeskaja problematika / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011
6. Osnovy slavjanskoj filologii ; Tom 1 ; Istoriko-ėtnografičeskaja i ėtnolingvističeskaja problematika / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011
7. Osnovy slavjanskoj filologii / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011-
8. Lingvokulʹturnoe prostranstvo sovremennoj Evropy čerez prizmu malych i bolʹšich jazykov : k 70-letiju Aleksandra Dmitrieviča Duličenko / Abisogomjan, Irina. - Tartu : Universitas Tartuensis, 2011
9. Ideja meždunarodnogo iskusstvennogo jazyka v debrjach rannej sovetskoj sociolingvistiki / Duličenko, Aleksandr. - In: Russian linguistics, ISSN 0304-3487, Bd. 34 (2010), S.143-157
10. Jugoslavo-Ruthenica ; 2 ; Roboti z ruskej filoloġiï i istoriï / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - 1. vid. - Novi Sad : Ruske Slovo, 2009
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 52 Benötigte Zeit: 0.458 Sekunden
Seitenanfang


5. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Vvedenie v slavjanskuju filologiju : ucebnoe posobie, : / Aleksandr Dmitrievic Dulicenko. - Moskva : Izdat. Flinta [u.a.], 2014
2. Slavistika v Estonii i za ee predelami / Aleksandr Dmitrievic Dulicenko. - Tartu : University of Tartu Press, 2013
3. Russkij jazyk konca XX stoletija / Aleksandr D. Dulicenko. - . - München : Verlag Otto Sagner, 2012 Digitalisat
4. Etnosociolingvistika 'Perestrojki' v SSSR. Antologija zapecatlennogo vremeni / Aleksandr D. Dulicenko. - . - München : Verlag Otto Sagner, 2012 Digitalisat
5. Osnovy slavjanskoj filologii / Tom 2, Lingvisticeskaja problematika / Aleksandr Dmitrievic Dulicenko. - 2011
6. Osnovy slavjanskoj filologii / Aleksandr Dmitrievic Dulicenko. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011-
7. Lingvokulturnoe prostranstvo sovremennoj Evropy cerez prizmu malych i bolsich jazykov : k 70-letiju Aleksandra Dmitrievica Dulicenko, : 70- / Irina Valerevna Abisogomjan. - Tartu : Universitas Tartuensis, 2011
8. Jugoslavo-Ruthenica / 2, Roboti z ruskej filologiï i istoriï / Aleksandr Dmitrievic Dulicenko. - 1. vid. - 2009
9. Mezdunarodnye jazyki v kontekste evrolingvistiki i interlingvistiki : materialy mezdunarodnoj konferencii (Tartu, 25 - 26.09.2009) / Aleksandr Dmitrievic Dulicenko. - Tartu : Tartu Ülikool, 2009
10. Slavjanskoe jazykoznanie: pokidaja XX vek ... : k XIV Mezdunarodnomu Sezdu Slavistov (Ochrid, 10-16.09.2008) / Aleksandr D. Dulicenko. - Tartu : Ülikooli Kirjastus, 2008
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 43 Benötigte Zeit: 0.475 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Slavische Geisteskultur: ethnolinguistische und philologische Forschungen ; Teil 1 / / Slawische Geisteskultur: Ethnolinguistische und Philologische Forschung, Veranstaltung, 2013, Wien. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, [2016]
2. Vvedenie v slavanskuju filologiju : učebnoe posobie / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Moskva : Flinta [u.a.], 2015
3. Osnovy slavjanskoj filologii ; 2, Lingvističeskaja problematika / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011
4. Osnovy slavjanskoj filologii ; 1, Istoriko-ėtnografičeskaja i ėtnolingvističeskaja problematika / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Opole : Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej [u.a.], 2011
5. Ideja meždunarodnogo iskusstvennogo jazyka v debrjach rannej sovetskoj sociolingvistiki : sociolingvistika i interlingvistika ; sovetskaja sociolingvistika 20 - 30-ch gg. XX v. ; vopros o meždunarodnom iskusstvennom jazyke / / Duličenko, Aleksandr …
6. Slavjanskoe jazykoznanie : pokidaja XX vek ... ; k XIV Meždunarodnomu sʺezdu slavistov (Ochrid, 10 - 16.09.2008) / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008
7. Pisʹmennostʹ i literaturnye jazyki Karpatskoj Rusi : (XV - XX vv.) ; vstupitelʹnaja statʹja, teksty, kommentarii / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Užgorod : Padjaka, 2008
8. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki i jazykovye kontakty : materialy Meždunarodnoj Konferencii, organizovannoj v ramkach Komissii po Jazykovym Kontaktam pri Meždunarodnom Komitete Slavistov Tartu, 15 - 17 sentjabrja 2005 g. / / Duličenko, …
9. Iz istorii slavjaskogo jazykoznanija v Tartu i v Estonii voobšče (vtoraja polovina XX stoletija) / / Duličenko, Aleksandr D.. - In: Contribution à l'histoire de la slavistique dans les pays non slaves. - 2005, S. 431-451
10. Interlinguistica et eurolinguistica : sbornik materialov meždunarodnoj konferencii (Tartu, 04.02.2005) / / Duličenko, Aleksandr Dmitrievič. - Tartu, 2005
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 53 Benötigte Zeit: 0.867 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: dulicenko, aleksandr.
12 Kataloge wurden ausgewählt.
6 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• KOBV Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• DDB_LEIPZIG Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Technische Informationsbibliothek (TIB) Keine Datensätze gefunden.
ZDB - Zeitschriftendatenbank Keine Datensätze gefunden.
VD17, Verzeichnis deutscher Bücher des 17. Jahrhunderts Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 67 Benötigte Gesamtzeit: 9.173 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK